Čo robíme

kurzy poskytovania prvej pomoci pre autoškoly a firmy

zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti pri rôznych podujatiach:

 • športových,
 • kultúrnych,
 • televíznych natáčaniach a prenosoch,
 • detských táboroch,

AED (mobilné defibrilátory) - poradenstvo, sprostredkovanie predaja a školenie prvej pomoci pri použití AED

zabezpečenie a dodanie zdravotníckeho materiálu ako aj vyskladanie záchranárskych brašní alebo lekárničiek prvej pomoci podľa potreby (a v súlade s platnou legislatívou)

1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,

2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,

3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,

5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,

6. základných úkonoch zachraňujúcich život,

7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,

8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,

9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,

10. krvácaní z rán, šoku,

11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,

12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,

13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,

2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,

3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,

4. praktický nácvik prvej pomoci – základná neodkladná podpora životných funkcií:

 • zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha,
 • uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca),
 • kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,

5. poskytnutie prvej pomoci pri:

 • poruchách vedomia,
 • poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
 • zlomeninách a poraneniach kĺbov,
 • krvácaní z rán, šoku,
 • poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
 • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody - srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,

6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,

7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.