Špecializujeme sa výhradne na poskytovanie kurzov prvej pomoci pre firmy, spoločnosti a iné podnikateľské subjekty. Kurzy vám vieme „ušiť na mieru“ podľa charakteru podnikateľskej činnosti, rizikových oblastí a pracovnej náplne vašich zamestnancov a kolegov.

 • Minimálny počet účastníkov kurzu – 3 osoby (individuálne kurzy prvej pomoci neposkytujeme)
 • Školíme v priestoroch vašej firmy (čo šetrí váš čas aj náklady)
 • Kurzy prvej pomoci pozostávajú z teoretickej a praktickej časti
 • Na školeniach sa jednotliví účastníci naučia poskytovať prvú pomoc na moderných a interaktívnych figurínach ako aj na AED (prenosný defribrilátor)
 • Každý úspešný účastník kurzu obdrží certifikát absolvovania kurzu prvej pomoci (v súlade s normami MZ SR)
 1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému
 6. základných úkonoch zachraňujúcich život
 7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí
 8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa
 9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii
 10. krvácaní z rán, šoku
 11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách
 12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda
 13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice
 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody
 2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému
 3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu
 4.  praktický nácvik prvej pomoci – základná neodkladná podpora životných funkcií:
  • zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha,
  • uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca),
  • kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie
 5. poskytnutie prvej pomoci pri:
  • poruchách vedomia,
  • poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  • zlomeninách a poraneniach kĺbov,
  • krvácaní z rán, šoku,
  • poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
 6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému
 7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby

Ukážky z terénu

V prípade otázok nás neváhajte kontakovať